Ιουλίου 12, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

«Λίφτινγκ» στο σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις

 

 

  Επικαιροποιείται το σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025 στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης και απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου με την ενσωμάτωση νέων τεχνικών εργαλείων και υπηρεσιών, με διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την αποδοτική χρήση πόρων και την μείωση του δημοσιονομικού κόστους.

   Μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, με βάση τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τη διετία, ετοιμάζεται νομοθετική ρύθμιση για νέες απλοποιήσεις και βελτιώσεις, προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συστηματοποίηση των διαδικασιών προετοιμασίας και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών της γενικής διεύθυνσης δημοσίων συμβάσεων και επικαιροποιείται και ο κανονισμός διενέργειας ελέγχων. 

   Σχετικά με τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και τις νέες που εντάχθηκαν, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναλάβει ως επισπεύδων ή συντονιστής, τη συγκρότηση και τη λειτουργία ομάδας εργασίας για την αποτίμηση του ρυθμιστικού πλαισίου, τη σύνταξη έκθεσης αποτίμησης και διατύπωσης προτάσεων αναθεώρησης, την έκδοση εγκυκλίων που αφορούν σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, στα πρότυπα έγγραφα που πρέπει να τηρούνται και στις προτάσεις εφαρμογής, ενώ θα γίνει και μία μελέτη μέτρησης του διοικητικού βάρους των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για την εφαρμογή του κανονισμού eForms (για συμβάσεις άνω και κάτω των Ορίων), διερευνά την ετοιμότητα του τραπεζικού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων ενώ έχει αναλάβει και την υλοποίηση (επικαιροποίηση - αναθεώρηση) του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Τελικά, ως νέο μέτρο προβλέπεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θα καταθέσει πρόταση για ψήφιση νομοσχεδίου με τις αναγκαίες νέες απλοποιήσεις και βελτιώσεις του ρυθμιστικού πλαισίου και θα εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Κέντρου Αριστείας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας.

   Σημειώνεται πως για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μέσω προκαταρκτικών διαβουλεύσεων και έρευνα αγοράς σε κεντρικούς διαγωνισμούς, το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα επιμελητήρια προχωρούν σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

   Ως νέα δράση στο υπουργείο Ανάπτυξης ορίζεται ότι θα λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για την συστηματοποίηση των διαδικασιών προετοιμασίας και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για τις ανάγκες της γενικής διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και γενικών υπηρεσιών, εξαιρουμένων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας ιατροτεχνολογικών, υγειονομικών, φαρμακευτικών αγαθών και συναφών υπηρεσιών.

   Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αυξάνει τη στρατηγική της συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε θέματα εποπτείας του συστήματος και ενίσχυσης της διαφάνειας μέσω ελεγκτικών μηχανισμών.

   Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωράει στο μηχανισμό στήριξης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης (δημιουργία συμβουλευτικής δομής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων - ΚΟΙΝΣΕΠ για την συμμετοχή τους στο πλαίσιο Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξειδίκευση των κριτηρίων ανάθεσης που εμπεριέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά). Επιπλέον ασχολείται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς ενώ ασχολείται και με την υποστήριξη συμβάσεων που ανατίθενται κατ´ αποκλειστικότητα σε προστατευόμενα παραγωγικά εργαστήρια / κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης /κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης και κάνει και αποτίμηση της εφαρμογής της υποχρέωσης πρόβλεψης προσβασιμότητας σε ΑμΕΑ.

   Στο υπουργείο Υγείας προβλέπονται νέες δράσεις που αφορούν στην δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου προμηθειών υγείας και στην αποτύπωση ενιαίας κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικού υλικού στις μονάδες υγείας.

   Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει το έργο της ενιαίας ψηφιακής πύλης (SDGR) και τη διαλειτουργικότητας της με βάσεις δεδομένων αποδεικτικών στοιχείων (evidences databases, π.χ. TaxisNet, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Μητρώα ΟΦ, κ.α.), την υλοποίηση του εικονικού φακέλου επιχείρησης, του αυτελούς και διαλειτουργικού Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (eΕΕΕΣ), την καταγραφή των προβλημάτων διαλειτουργικότητας και τη διαμόρφωση προτάσεων με στόχο την εφαρμογή της αρχή «μόνο άπαξ» καθώς και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση ιδιωτικών συστημάτων υποβολής προσφορών και όλες οι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. 

   Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα δημιουργήσει ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών και έχει αναλάβει τα υποδείγματα τευχών τεχνικού περιεχομένου. Επιπλέον για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις που αφορούν στην βελτίωση της κοστολόγησης δημοσίων έργων και εργαλείων, στην προώθηση έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων με έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑμΕΑ και στην αντικατάσταση του στόλου αστικών των λεωφορείων με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθώς και στην συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή έργων και μελετών / Μητρώο ελεγκτών μηχανικών/Μητρώο Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΜΗΤΕ).

   Ε.Π.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ.